Izvestiya of Saratov University.

Sociology. Politology

ISSN 1818-9601 (Print)
ISSN 2541-8998 (Online)