Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1818-9601 (Print)
ISSN 2541-8998 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology. 2013, Vol. 13, iss. 2

2

Full Text (PDF): 

Content

Scientific section. Sociology

Scientific section. Politology